Denne avtalen regulerer avtaleforholdet mellom den som foretar bestillingen (Kunden) og Hvidsten Media, org.nr. 926347926 heretter omtalt som Hvidsten Media.

Ved å kjøpe, og bruke, Hvidsten Media sine produkter og tjenester bekrefter Kunden å ha lest, forstått, og samtykker til innholdet i, denne avtalen.

Kunden plikter å informere sine brukere om innholdet i denne avtalen.

Salgsbetingelser – generelle salgsbetingelser.

Databehandleravtale – vilkår for Hvidsten Media sin behandling av personopplysninger på vegne av Kunden.

Registreringsavtale – Vilkår for registrering, flytting og administrasjon av domenenavn.

Betingelser for hostingtjenester – Spesifikke vilkår for våre ulike hostingtjenester.

Opplysninger gitt i bestillingsløsningene, Eventuelt særskilt avtalte vilkår. (kommer)

Personvernerklæring som beskriver hvilke personopplysninger vi henter inn og hvordan vi behandler disse. Ved eventuell motstrid mellom avtalebetingelsene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning. Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av tjenester mellom næringsdrivende og forbrukere.

Ingen av denne avtalens bestemmelser skal tolkes slik at Kunden fratas rettigheter som Kunden har i henhold til ufravikelig lov, herunder ufravikelige rettigheter Kunden måtte ha om Kunden inngår denne avtalen som forbruker.

Hvidsten Media anerkjenner og overholder forbrukerrettigheter i de land hvor Hvidsten Media er representert. Om de vilkår som fremgår nedenfor skulle være i strid med tvingende forbrukerrettigheter vil disse vike for slike rettigheter. De øvrige vilkår i denne avtale gjelder uendret.

Ved kjøp av tjenester i forbrukerforhold gir Kunden samtykke til at Hvidsten Media kan påbegynne levering før angrefristen utløper. Ved utøvelse av angreretten vil Kunden dermed måtte betale for tjenester som er vanskelige, eller umulige, å tilbakeføre og hvor Kunden har gitt avkall på Angreretten. Hvidsten Media plikter å gjøre Kunden oppmerksom på dette ved bestilling.

Avtalen er gyldig all den tid Kunden abonnerer på, bruker, eller har tilgang til, tjenester hos Hvidsten Media.

Kunden aksepterer at Hvidsten Media forbeholder seg retten til å gjøre endringer i denne avtalen fortløpende, og at Kunden er bundet av disse endringene.

Hvidsten Media plikter å varsle Kunden om vesentlige endringer i denne avtalen. Vesentlige endringer inkluderer ethvert forhold som innskrenker Kundens bruksrett eller som endrer partenes forpliktelser eller rettigheter for øvrig. Melding om vesentlige endringer skal sendes per epost til den epostadressen som er angitt som kontaktadresse for kundeforholdet.

Denne avtalen skal reguleres av norsk rett

Klager rettes til Hvidsten Media innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom tvisten ikke løses i minnelighet innen tretti – 30 – dager etter at en av partene har varslet den annen part om tvisten, skal tvisten løses ved de ordinære domstoler.

I forbrukerforhold kan kunden ta kontakt med Forbrukerrådet for megling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukerklageutvalget. Hvidsten Media plikter å rette seg etter Forbrukerklageutvalgets avgjørelser. Vedtak av Forbrukerklageutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av stevning til Forbrukerklageutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten.

Partene vedtar Follo og Nordre Østfold tingrett som verneting.

Avtaleinngåelse
Bindende kjøpsavtale kan kun inngås med personer over 20 år.

Avtalen er bindende for begge parter når Kunden har sendt sin bestilling til Hvidsten Media.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra Hvidsten Media i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i Kundens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Avtaleperiode
Alle tjenester er abonnementer, løpende og tidsubegrenset, med minste avtaleperiode på 12 måneder av gangen, om ikke annet fremgår av bestillingen, kontrakt og/eller faktura. Hvidsten Media plikter å fornye tjenestene fortløpende og automatisk for en ny avtaleperiode, og på ellers gjeldende vilkår, inntil oppsigelse er meddelt av Kunden.

Priser og prisendringer
Den oppgitte prisen for en tjeneste er den totale prisen Kunden skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader med mindre annet er særskilt avtalt. Ytterligere kostnader som Hvidsten Media ikke har informert om skal Kunden ikke bære.

Kampanjepriser er gjeldende i én – 1 – avtaleperiode fra datoen Kunden velger å benytte seg av tilbudet. Deretter gjelder ordinære priser. Hvidsten Media plikter å informere om kampanjepriser.

Alle priser som oppgis på nettsiden, eller i annet materiale, oppgis normalt uten merverdiavgift og eventuelt andre offentlige avgifter, med mindre annet fremkommer.

Hvidsten Media forbeholder seg retten til å gjøre endringer i gjeldende priser, og individuelle rabatter. Hvidsten Media plikter å varsle prisendringer senest 1 måned i forkant, med virkning fra ny avtaleperiode begynner å løpe, eller fra første forfall. Melding om prisendringer skal sendes per epost til den epostadressen som er angitt som kontaktadresse for kundeforholdet.

Hvidsten Media forbeholder seg retten til årlig prisjustering av løpende avtaler i henhold til endringer i konsumprisindeksen uten forutgående varsling.

Levering
Levering er skjedd når Kunden, eller Kundens representant, har fått tilgang til å bruke tjenesten.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal Hvidsten Media levere tjenesten til Kunden uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra Kunden. Kunden skal varsles per epost når tjenesten er levert.

Betaling
Hvidsten Media kan kreve betaling for tjenesten fra det tidspunkt tjenesten er levert.

Dersom Kunden bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan Hvidsten Media reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet på det tidspunkt tjenesten er levert. Ved betaling med faktura, blir fakturaen til Kunden utstedt samme dag som tjenesten er levert. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 kalenderdager etter fakturadato.

Alle tjenester faktureres for minimum 12 måneder, med mindre annet fremgår av bestillingsløsningen eller særskilt avtalte vilkår.

For kunder som har avtalt hovedforfall særskilt faktureres det for perioden frem til hovedforfall, samt ytterligere en hel avtaleperiode når perioden som oppstår ved avregning er kortere enn 6 måneder.

Faktura for ny avtaleperiode utstedes som hovedregel 2 måneder før ny periode begynner å løpe. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 kalenderdager etter fakturadato.

Gebyr tilkommer på alle fakturaer, og etter de satser som til enhver tid fremkommer i bestillingsløsningen. Kjøp med kredittkort eller debetkort, kontantkjøp, er fritatt for fakturagebyr.

Sluttsummen på fakturaer og kontantkjøp avrundes til nærmeste hele krone. Ørebeløp som ender på 1- 49 øre rundes ned til nærmeste kronebeløp. Ørebeløp som ender på 50-99 øre rundes opp til nærmeste kronebeløp.

Uidentifiserbare bankoverføringer, og innbetalinger som overstiger kravbeløpet, vil bli tilbakebetalt mot et gebyr på kr. 95. Beløp under 10000,- vil bli krysset mot ubetalte forfalte poster, inkludert eventuelle rente- og gebyrkrav.

Angrerett
Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan Kunden i forbrukerforhold angre kjøpet av tjenesten i henhold til angrerettloven.

Kunden må gi Hvidsten Media melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kunden har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema per e-post eller brev):

Hvidsten Media
Lislerudveien 354
1880 Eidsberg

E-post: hei@hm24.no

Angrefristen for en tjeneste begynner å løpe fra dagen etter første levering.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom Hvidsten Media ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen Kunden mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten mister Kunden umiddelbart tilgang til å bruke tjenestene. Hvidsten Media kan ikke fastsette gebyr for Kundens bruk av angreretten.

Kunden kan bruke tjenesten for å fastslå tjenestens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort, og selv om Kunden tar tjenesten i bruk før angrefristens utløp.

Hvidsten Media er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til Kunden uten unødig opphold, og senest 14 dager fra Hvidsten Media fikk melding om Kundens beslutning om å benytte angreretten.

For tjenester som anses som fullt levert på opprettelsestidspunktet, inkludert, men ikke begrenset til, domenenavn, SSL-sertifikater, og andre tjenester som medfører en ugjenkallelig bestilling hos underleverandør, og som er vanskelige eller umulige å tilbakeføre, gir Kunden avkall på angreretten. Hvidsten Media plikter å gjøre Kunden oppmerksom på dette ved bestilling.

Garanti
Garantier som gis av Hvidsten Media, gir Kunden rettigheter i tillegg til de Kunden allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter denne avtale.

Forsinkelse og manglende levering
Dersom Hvidsten Media ikke leverer tjenesten eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes Kunden eller forhold på Kunden sin side, kan Kunden etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen eller kreve erstatning.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (e-post eller brev).

Oppfyllelse
Kunden kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra Hvidsten Media. Kunden kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som Hvidsten Media ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for Hvidsten Media at det står i vesentlig misforhold til Kunden sin interesse i at Hvidsten Media oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan Kunden likevel kreve oppfyllelse.

Kunden taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving
Dersom Hvidsten Media ikke leverer tjenesten på leveringstidspunktet, skal Kunden oppfordre Hvidsten Media til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom Hvidsten Media ikke leverer tjenesten innen tilleggsfristen, kan Kunden heve kjøpet. Forhåndsbetalte beløp skal tilbakebetales av Hvidsten Media uten unødig opphold, og senest 14 dager etter at Kunden valgte å heve kjøpet.

Kunden kan imidlertid kreve å heve kjøpet med umiddelbar virkning hvis Hvidsten Media nekter å levere tjenesten. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, og dersom Kunden har underrettet Hvidsten Media om at leveringstidspunktet er avgjørende. Kunden plikter da isåfall å dekke Hvidsten Media times utgifter som er lagt inn i arbeide som var ønsket utført.

Leveres tjenesten etter tilleggsfristen Kunden har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at Kunden fikk vite om leveringen.

Ved driftsavtaler av nettsider og drift gjelder særregel om oppsigelsestid pålydende 3 påfølgende måneder i en oppsigelses periode.

Erstatning
Kunden kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom Hvidsten Media godtgjør at forsinkelsen, eller tapet, skyldes hindring utenfor Hvidsten Media sin kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av. Hvidsten Media sitt samlede erstatningsansvar er begrenset oppad til det tjenesten kostet da avtalen ble inngått.

Heving
Dersom Hvidsten Media ikke leverer tjenesten på leveringstidspunktet, skal Kunden oppfordre Hvidsten Media til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom Hvidsten Media ikke leverer tjenesten innen tilleggsfristen, kan Kunden heve kjøpet. Forhåndsbetalte beløp skal tilbakebetales av Hvidsten Media uten unødig opphold, og senest 14 dager etter at Kunden valgte å heve kjøpet.

Kunden kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis Hvidsten Media nekter å levere tjenesten. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, og dersom Kunden har underrettet Hvidsten Media om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres tjenesten etter tilleggsfristen Kunden har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at Kunden fikk vite om leveringen.

Erstatning
Kunden kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom Hvidsten Media godtgjør at forsinkelsen, eller tapet, skyldes hindring utenfor Hvidsten Media sin kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av. Hvidsten Media sitt samlede erstatningsansvar er begrenset oppad til det tjenesten kostet da avtalen ble inngått.

Mangel ved tjenesten
Hvis det foreligger en mangel ved tjenesten må Kunden innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi Hvidsten Media melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom ikke Hvidsten Media får melding innen rimelig tid og senest 2 måneder etter at Kunden oppdaget eller burde oppdaget mangelen.

Dersom tjenesten har en mangel og dette ikke skyldes Kunden eller forhold på Kundens side, kan Kunden etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet eller kreve erstatning.

Reklamasjon til Hvidsten Media bør skje skriftlig:

Hvidsten Media
Lislerudveien 354
1880 Eidsberg

E-post: hei@hm24.no

Retting eller omlevering
Kunden kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende tjeneste. Hvidsten Media kan likevel motsette seg Kundens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder Hvidsten Media urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Hvidsten Media har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Hvidsten Media skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis Kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Hvidsten Media, skal Hvidsten Media ikke bære disse utgiftene.

Prisavslag
Kunden kan kreve et passende prisavslag dersom mangelen ikke blir utbedret, ikke blir utbedret innen rimelig tid eller tjenesten omlevert. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget settes lik mangelens betydning for Kunden, men prisavslaget kan ikke overstige det tjenesten kostet for inneværende avtaleperiode.

Heving
Dersom mangelen ikke er rettet eller tjenesten omlevert, kan Kunden også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig. Forhåndsbetalte beløp skal tilbakebetales av Hvidsten Media uten unødig opphold, og senest innen 14 dager etter at kunden valgte å heve kjøpet.

Erstatning og ansvarsbegrensning
Hvidsten Media kan bare holdes ansvarlig for rimelige og påregnelige direkte økonomiske tap og som skyldes grov uaktsomhet eller forsett. Hvidsten Media sitt samlede erstatningsansvar er begrenset oppad til det tjenesten kostet da avtalen ble inngått.

Krav om erstatning må fremsettes uten ugrunnet opphold.

Ansvarsbegrensning
Verken Hvidsten Media, leverandører, underleverandører, tredjeparter eller lovlige representanter kan holdes ansvarlig for direkte, eller indirekte, tap, eller skade, som skyldes forsinket levering eller mangler ved tjenesten eller som Kunden, eller en tredjepart, påføres i forbindelse med bruk av, eller manglende evne til å bruke, Hvidsten Media sine tjenester.

Med direkte tap forstås nødvendige og dokumenterte merutgifter som Kunden er påført som en følge av mangelen. Indirekte tap er:

Tap av informasjon eller data av noe slag
Tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning (driftsavbrudd)
Tap som følge av at Tjenesten ikke kan nyttiggjøres som forutsatt (avsavn)
Tapt fortjeneste som følge av at en kontrakt med tredjemann faller bort eller ikke blir riktig oppfylt

Øvrig økonomisk eller ikke-økonomisk tap
Tap som følge av skade på annet enn utstyr levert av Hvidsten Media og utstyr og tjenester som utstyret brukes til framstilling av, eller som har nær og direkte sammenheng med utstyrets eller tjenestenes forutsatte bruk.

Ansvarsbegrensningen gjelder uavhengig av årsak og grunnlag, herunder eventuelle følger av systemfeil eller nye systemversjoner, og omfatter også uaktsomhet fra Hvidsten Media sin side, og selv om Hvidsten Media, leverandører, underleverandører, tredjeparter eller lovlige representanter er blitt informert om muligheten for skader og/eller tap. Hvidsten Media kan allikevel ikke holdes ansvarlig ved grov uaktsomhet eller forsett hvis Hvidsten Media godtgjør at selve tapet etter omstendighetene skyldes forhold utenfor Hvidsten Media sin kontroll, og som Hvidsten Media ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

Ut over hva som fremgår uttrykkelig av denne avtalen, gir Hvidsten Media ingen garantier, verken skriftlig eller muntlig, direkte eller indirekte, vedrørende tjenester som leveres i henhold til denne avtalen. I den utstrekning annet ikke følger av tvingende lovgivning, kan Kunden ikke rette krav mot Hvidsten Media basert på bakgrunnsretten, uansett rettslig eller faktisk grunnlag.

Uten å innskrenke rekkevidden av forannevnte, innestår Hvidsten Media blant annet ikke for at tjenester vil oppnå det ønskede resultat eller at bruk av tjenester vil kunne skje uavbrutt eller feilfritt. I den grad det er tillatt etter gjeldende lovgivning, skal Kunden holde Hvidsten Media, leverandører, underleverandører, tredjeparter eller lovlige representanter fullt ut skadesløse fra enhver kostnad og utgift samt ethvert krav, tap, skade og ansvar, uansett type (herunder men ikke begrenset til rimelige saksomkostninger), som måtte oppstå i tilknytning til bruken av tjenester fra Hvidsten Media i strid med denne avtalen eller for øvrig i strid med Hvidsten Media sine immaterielle rettigheter eller Kundens taushetsplikt etter avtalen.

Hvidsten Media sine rettigheter ved Kundens mislighold
Dersom Kunden ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes Hvidsten Media eller forhold på Hvidsten Media sin side, kan Hvidsten Media etter omstendighetene stenge, stenge tilgang til eller suspendere tjenestene, kreve oppfyllelse av avtalen eller kreve avtalen hevet. Hvidsten Media vil også etter omstendighetene kunne kreve purregebyr og renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved gjenoppretting av tjenester som er stengt eller suspendert.

Stenging
Hvidsten Media kan etter forutgående varsel stenge og/eller stenge tilgangen til tjenester dersom det foreligger betalingsmislighold fra Kunden sin side. Ved annet mislighold kan Hvidsten Media uten forutgående varsel stenge og/eller stenge tilgangen til tjenester. Stenging av tjenester medfører at tjenestene slutter å fungere. Stenging av tilgang til tjenester medfører at Kunden ikke lenger vil ha adgang til å betjene de.

Suspendering
Hvidsten Media kan uten forutgående varsel suspendere tjenester dersom det foreligger vesentlig mislighold fra Kunden sin side. Suspendering av tjenestene medfører at tjenestene slutter å fungere som normalt, kunden vil ikke lenger ha adgang til å betjene de, og vil ikke bli fornyet til en ny avtaleperiode så fremt misligholdet foreligger.

Oppfyllelse
Hvidsten Media kan fastholde kjøpet og kreve at Kunden betaler kjøpesummen. Er tjenesten ikke levert taper Hvidsten Media sin rett dersom kravet ikke fremmes innen rimelig tid.

Heving
Hvidsten Media kan uten forutgående varsel heve avtalen dersom det foreligger vesentlig mislighold fra Kunden sin side. Dette kan medføre umiddelbar sletting av tjenester og innhold.

Vesentlig mislighold inkluderer, men er ikke begrenset til, betalingsmislighold utover 45 dager etter forfallsdato, ethvert brudd på begrensningene i bruksretten i denne avtalen, krenkelse av lov, rettigheter eller andre beskyttede interesser, og tjenester som skaper uforholdsmessig høy last eller andre problemer.

Verken stenging, stenging av tilgangen til, suspensjon av tjenester eller heving fritar Kunden for betalingsansvaret. Allerede innbetalte beløp for inneværende avtaleperiode(r) vil ikke bli refundert.

Hvidsten Media forbeholder seg retten til å forfølge ethvert mislighold gjennom sivilrettslige og/eller strafferettslige reaksjoner. Hvidsten Media vil kunne kreve erstattet de utgifter og tap selskapet blir påført som følge av mislighold fra Kunden sin side, herunder men ikke begrenset til rimelige utgifter til advokatbistand i anledning rettslige skritt for å forfølge eller avhjelpe mislighold.

Kunden skal holde Hvidsten Media skadesløs i ethvert forhold som måtte oppstå som følge av misligholdet.

Renter og gebyrer
Dersom Kunden ikke betaler i henhold til avtalen, kan Hvidsten Media kreve purregebgyr og renter etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso, Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Ved gjenoppretting av, eller av tilgangen til, tjenester som har blitt suspendert eller slettet kan Hvidsten Media kreve et gebyr når dette medfører merkostnader for Hvidsten Media.

Kontaktinformasjon for kundeforholdet
Kunden plikter å oppgi korrekt kontaktinformasjon ved bestilling, inkludert fullt navn, telefon og epostadresse, og vedlikeholde kontaktinformasjonen inntil kundeforholdet blir brakt til opphør.

Dersom Hvidsten Media blir kjent med at kontaktinformasjonen er feil, plikter Hvidsten Media å oppdatere den ved hjelp av offentlige registre, fortrinnsvis nummeropplysningstjenester og Brønnøysundregistrene (bedrift).

Hvis Kunden utelater å vedlikeholde korrekt kontaktinformasjon, og Hvidsten Media heller ikke er i stand til å finne riktig kontaktinformasjon ved hjelp av offentlige registre vil dette bli ansett som Kundens mislighold.

Kontaktinformasjon for kundeforholdet
Kunden plikter å oppgi korrekt kontaktinformasjon ved bestilling, inkludert fullt navn, telefon og epostadresse, og vedlikeholde kontaktinformasjonen inntil kundeforholdet blir brakt til opphør.

Dersom Hvidsten Media blir kjent med at kontaktinformasjonen er feil, plikter Hvidsten Media å oppdatere den ved hjelp av offentlige registre, fortrinnsvis nummeropplysningstjenester og Brønnøysundregistrene (bedrift).

Hvis Kunden utelater å vedlikeholde korrekt kontaktinformasjon, og Hvidsten Media heller ikke er i stand til å finne riktig kontaktinformasjon ved hjelp av offentlige registre vil dette bli ansett som Kundens mislighold.

Personopplysninger
Personopplysninger som Hvidsten Media behandler på egne vegne reguleres av Personvernerklæringen. Ved å kjøpe, og bruke, Hvidsten Media sine produkter og tjenester samtykker Kunden i at Hvidsten Media kan behandle personopplysninger etter retningslinjene i Personvernerklæringen.

Personopplysninger som Hvidsten Media behandler på vegne av Kunden i forbindelse med at Kunden behandler personopplysninger ved hjelp av Hvidsten Media sine tjenester reguleres av Databehandleravtalen.

Med mindre Kunden samtykker til noe annet, kan Hvidsten Media kun behandle personopplysninger som er nødvendige for at Hvidsten Media skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kundens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre i lovbestemt tilfelle, eller hvis det er nødvendig for at Hvidsten Media skal få gjennomført avtalen med Kunden.

Se også Cookie Policy, for en mer utfyllende beskrivelse av Hvidsten Media sin behandling av data som lagres under besøk på våre nettsider.

Force majeure
Dersom avtalens gjennomføring helt eller delvis hindres, eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor partenes kontroll, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer. Slike forhold inkluderer, men er ikke begrenset til, streik, lockout, linjefeil eller strømbrudd hos aksessleverandør, linjefeil eller strømbrudd hos annen tredjepart, samt ethvert forhold som vil bli bedømt som force majeure.

Taushetsplikt
Kunden er forpliktet til å iaktta taushet og hindre at andre får tilgang eller kjennskap til opplysninger om produkter og tjenester, dokumentasjon, testresultater knyttet til betatesting (herunder men ikke begrenset til avdekkede funksjonsfeil, feilmeldinger, forslag til forbedringer, m.v), utviklingsprosjekter hos Hvidsten Media, all kommunikasjon mellom deg og Hvidsten Media, og eller andre opplysninger knyttet til Hvidsten Media sin virksomhet som etter en forsiktig og lojal vurdering må antas å være av betydning å hemmeligholde av hensyn til Hvidsten Media sin virksomhet.

Kunden skal pålegge egne ansatte en tilsvarende taushetsplikt som nevnt i foregående avsnitt. Kunden kan heller ikke nyttiggjøre de opplysninger som omfattes av dette punkt etter avtalens opphør.

Hvidsten Media forbeholder seg retten til å benytte Kunden sitt navn, inkludert eventuell logo, i offentlighet og i reklamemateriell uten forutgående samtykke. Kunden kan reservere seg for slik bruk ved å meddele Hvidsten Media skriftlig per post eller epost. Ved reservasjon plikter Hvidsten Media å fjerne Kundens referanser fra reklamemateriell, så langt det er mulig, uten unødig opphold.

Oppsigelse og opphør av tjenester
Oppsigelser, eller opphør, skal av sikkerhetsmessige årsaker meddeles Hvidsten Media fra grensesnittet i Kontrollpanelet. Det er ikke adgang til å meddele oppsigelse på annen måte. Alle tjenester har en oppsigelsesfrist på 30 dager før ny avtaleperiode begynner å løpe. Kunden forplikter seg til å betale for tjenester som ikke er sagt opp innen fristen i foregående punktum.

En oppsigelse endrer ikke Kundens plikt til å betale for gjenværende del av eksisterende avtaleperiode, men medfører at ny avtaleperiode ikke begynner å løpe. Allerede innbetalte beløp for inneværende avtaleperiode(r) vil ikke bli refundert.

Bakgrunn og hensikt
Avtalen regulerer Hvidsten Media (Databehandler) sin behandling av personopplysninger på vegne av Kunden (Behandlingsansvarlig), herunder innsamling, registrering, sammenstilling, lagring, utlevering eller kombinasjoner av disse, og rettigheter og plikter etter:

Lov av 15.juni 2018 om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven);
Forskrift av 13.desember 2000 nr. 1265 om behandling av personopplysninger (personopplysningsforskriften);
EU forordning 2016/679/EC av 27.april 2016 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger (General Data Protection Regulation) (heretter omtalt som “personvernforordningen”);
Lov om helseregistre og behandling av helseregistre av 18.mai 2001 nr.24 (helseregisterloven);
Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp av 20.juni 2014 nr. 42 (pasientjournalloven); og
Enhver lov, forskrift eller annet regelverk som erstatter disse.
Ved motstrid mellom Avtalens regulering og de rammer som følger av personopplysningslovgivningen eller annen relevant lovgivning, viker Avtalens regulering.

Avtalen skal sikre at personopplysninger ikke brukes urettmessig eller kommer uberettigede i hende.

Denne avtalen omfatter alle personopplysninger som blir behandlet ved bruk av Hvidsten Media sine tjenester, inkludert underleverandører.15

Formål
Formålet med behandlingen er å levere tjenesten i tråd med Tjenesteavtalen, og utføre kundeservice på forespørsel fra Kunden. Hvidsten Media kan ikke behandle personopplysninger til andre formål enn dette.

Behandling av personopplysninger skal skje i tråd med gjeldende lover og forskrifter, denne avtalen, og Personvernerklæringen.

Eierskap og behandlingsansvar
Kunden er behandlingsansvarlig for data som lagres, og behandles, ved bruk av Hvidsten Media sine tjenester, og har selv eierskap til, og ansvaret for, disse. Hvidsten Media kan ikke under noen omstendigheter tilordnes rollen som behandlingsansvarlig for disse dataene.

Det er Kunden som bestemmer formålet med sin behandling av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal brukes, og som har ansvaret for at personopplysninger behandles i henhold til de krav som lover, regler og forskrifter oppstiller.

Hvidsten Media sine plikter

 

Hvidsten Media skal kun behandle personopplysninger etter Kundens skriftlige instruksjoner.

Hvidsten Media plikter å gi Kunden tilgang til dokumentasjon, og bistå, slik at Kunden kan ivareta sitt eget ansvar etter lov og forskrift. Kunden har, med mindre annet er avtalt eller følger av lov, rett til tilgang til og innsyn i personopplysningene som behandles og systemene som benyttes til formålet. Hvidsten Media plikter å gi nødvendig bistand til dette.

Hvidsten Media plikter å bistå den Behandlingsansvarlige med å etterleve kravene til å etablere et egnet sikkerhetsnivå, herunder gjennomføre nødvendige tiltak som å varsle om sikkerhetsbrudd, vurdere personvernkonsekvenser og gjennomføre forhåndsdrøftinger på Kundens forespørsel.

Hvidsten Media plikter å utnevne et Personvernombud, eller annet kontaktpunkt, hvis ansvar er å fungere som kontaktpunkt for Kunden, kontrollere og koordinere samsvar med denne avtalen i sin helhet, og påse at alle involverte ansatte og 3. parter er bevisst sitt ansvar for å beskytte personopplysninger i samsvar med lov, og denne avtalen.

Kontaktpunktet for personvernombudet skal til enhver tid være tilgjengelig på: https://www.hvidstenmedia.no/personvern/

Hvidsten Media forbeholder seg retten til å nekte behandling av personopplysninger som bryter med loven, og plikter å varsle Kunden om dette.

Taushetsplikt
Hvidsten Media har taushetsplikt om dokumentasjon og personopplysninger og andre data som behandles ved hjelp av Hvidsten Media sine tjenester. Denne bestemmelsen gjelder også etter avtalens opphør.

Bruk av Underleverandører
Underleverandører er enhver tredjepart som behandler data på oppdrag fra Hvidsten Media. Hvidsten Media plikter å vedlikeholde en liste over navn og lokasjon for alle Underleverandører som er involvert ved behandling av personopplysninger på:
https://www.hvidstenmedia.no/personvern/

Det er kun tredjeparter på denne listen som er Underleverandører.

Kunden aksepterer at Hvidsten Media kan benytte Underleverandører både ved levering av tjenesten og behandling av personopplysninger, forutsatt at de behandler personopplysninger i tråd med denne avtalen.

Hvidsten Media er ansvarlig overfor Kunden for enhver form for behandling Underleverandører utfører.

Hvidsten Media plikter å oppdatere listen med Underleverandører senest 30 dager før en underleverandør begynner behandling av personopplysninger.

I de tilfeller Kunden motsetter seg bruk av en ny underleverandør skal Hvidsten Media underrettes omgående og uten opphold. Hvidsten Media vil enten (1) avvikle bruk av underleverandøren, (2) la være å benytte underleverandøren for Kunden sine personopplysninger, eller (3) avslutte avtaleforholdet. Ved (1) og (2) fortsetter avtalen å løpe uten endringer. Ved (3) har kunden rett på å meddele opphør umiddelbart, allerede innbetalte beløp for inneværende avtaleperiode(r) vil bli refundert.

Tjenestene Hvidsten Media leverer tillater integrasjon mot tredjeparts tjenester, og kan inneholde integrasjoner og linker til integrasjoner med tredjeparts tjenester, og som ikke er underleverandører. All bruk av tredjeparts tjenester, som ikke tilhører Underleverandører, inkludert, men ikke begrenset til lagring, databehandling og datautveksling, er alene regulert av avtalebetingelsene og personvernbetingelsene til tredjepart. Hvidsten Media kan ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig ved bruk av slike tjenester, og Kunden skal holde Hvidsten Media skadesløs i ethvert forhold som måtte oppstå som følge av bruken.

Internasjonal dataeksport
Kunden aksepterer at Hvidsten Media og Underleverandører kan behandle personopplysninger utenfor Norge, EU og Sveits. Dette gjelder også hvor Kunden har avtalt at datalagring skal finne sted i Norge, EU, eller Sveits, men bare dersom behandling utenfor EU er nødvendig for å utføre Kundeservice eller andre tjenester på forespørsel fra Kunden. Behandling av personopplysninger utenfor Norge, EU eller Sveits, skal skje i tråd med gjeldende lover og forskrifter, Tjenesteavtalen, Personvernerklæringen, og ellers som nødvendig for å levere tjenesten, og utføre kundeservice på forespørsel fra Kunden.

Kunden sine plikter
Det er Kunden sitt ansvar å vedlikeholde en oversikt over hvilke personopplysninger Hvidsten Media behandler på vegne av Kunden.

Det er Kunden sitt ansvar å avgi skriftlige instruksjoner om hvordan personopplysninger skal behandles. Nødvendige tilganger skal kun oppgis på forespørsel. Det er Kunden sitt ansvar å forvalte tilgangene som oppgis, og tilgangene skal straks fjernes når behovet ikke lenger er tilstede.

Kunden er inneforstått med at tjenestene til Hvidsten Media i utgangspunktet ikke inkluderer sikkerhetstiltak som er nødvendig for behandling av personopplysninger om barn, og sensitive og konfidensielle personopplysninger, som for eksempel kryptering eller fysisk separasjon, med mindre dette fremgår eksplisitt av produktbeskrivelse og/eller kontrakt. Det er Kunden sitt ansvar å implementere hensiktsmessige sikkerhetstiltak for personopplysninger som behandles ved hjelp av Hvidsten Media sine tjenester.

Kunden garanterer at all behandling av personopplysninger som skjer i forbindelse med denne avtalen er, og fortsetter å være, i tråd med alle relevante personvernsbestemmelser, til enhver tid gjeldende lov- og forskriftsregulering, i henhold til eventuelle vedtak fattet av offentlige myndigheter i Norge og EU, og i tråd med denne avtalen.

Kunden plikter å informere sine brukere om bruken av databehandlere, inkludert Hvidsten Media, og at personopplysninger kan bli behandlet utenfor Norge, EU, eller Sveits.

Kunden skal sende inn forespørsler som medfører behandling av personopplysninger i god tid før behandlingen skal skje, og plikter å besvare henvendelser fra Hvidsten Media uten unødig opphold.

Behandling av personopplysninger i tråd med Kundens personvernsertifiseringer kan kun skje etter særskilt avtale.

Retur og destruksjon av personopplysninger
Kunden må selv eksportere data og personopplysninger ved opphør, og før siste avtaleperiode løper ut. Eksporten skal skje ved hjelp av grensesnittene som er tilgjengelig på Hvidsten Media sine nettsider. Kunden plikter å gjøre seg kjent med disse grensesnittene. Hvidsten Media plikter å bistå Kunden med denne eksporten på forespørsel.

Eksport av data utover det Hvidsten Media sine grensesnitt muliggjør, inkludert men ikke begrenset til bruk av andre eksportformater eller eksportmetoder, skal skje for Kunden sin regning, og faktureres etter medgått tid og til gjeldende timepriser.

Kunden aksepterer at Hvidsten Media sletter alle data ved opphør, inkludert eventuelle sikkerhetskopier, etter at siste avtaleperiode har løpt ut, og at data vil bli slettet etter de retningslinjer og prosedyrer som Hvidsten Media til enhver tid fastsetter.

Hvidsten Media vil ikke innestå for tap av data som skyldes at eksport av data ikke er gjennomført før utløpsdato for tjenesten(e).

Sikkerhet
Hvidsten Media plikter å implementere og vedlikeholde nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak som stilles etter til enhver tid gjeldende lover, regler og forskrifter, for å beskytte mot tap av personopplysninger som skyldes utilsiktet eller ulovlig destruksjon, utilsiktet tap eller endring, urettmessig formidling eller tilgang (avvik), så langt det er praktisk gjennomførbart og i Hvidsten Media sin kontroll. Slike tiltak skal hensynta tilgjengelig teknologi, og kostnaden ved implementering for å oppnå et hensiktsmessig sikkerhetsnivå sett i forhold til behandlingen av personopplysningene, og naturen av dataene som er lagret.

Hvidsten Media plikter å bistå kunden i å gjennomføre jevnlige sikkerhetsrevisjoner. Kunden plikter å varsle Hvidsten Media om sikkerhetsrevisjoner og systemtester, inkludert, men ikke begrenset til automatiske prober, penetrasjontester og portscans, i god tid. Ikke-varslede systemtester vil medføre brudd på AUP.

Fysisk adgangskontroll
Hvidsten Media skal implementere nødvendige tiltak, selv eller ved bruk av en tredjepart, for å forhindre fysisk tilgang. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til bruk av sikkerhetspersonell, og bruk av sikre bygninger og lokasjoner, for å forhindre uvedkommende fra å få tilgang til personopplysninger.

Systemadgangskontroll
Hvidsten Media skal implementere hensiktsmessige tiltak for å forhindre at personopplysninger behandles urettmessig. Disse tiltakene vil variere med behandlingen og inkluderer, men er ikke begrenset til, autentisering med brukernavn og passord, tofaktor autentisering, dokumenterte autorisasjonsprosesser, dokumenterte endringshåndteringsprosesser og logging på flere nivåer.

Overføringskontroll
Hvidsten Media skal så langt det er praktisk gjennomførbart implementere hensiktsmessige tiltak for å forsikre om at det er mulig å overføre data til rette vedkommende uten at dataene kan leses, kopieres, endres eller slettes uautorisert under dataoverføringen.

Backup
Backup foretas i tråd med Tjenesteavtalen. For tjenester som spesifikt ikke inkluderer backup står Kunden selv ansvarlig for å besørge hensiktsmessig backup.

Logisk separasjon
Data fra ulike Kunder er logisk separert i Hvidsten Media sine systemer for å sikre at personopplysninger som registreres for ulike formål kan behandles hver for seg.

Avvik
Enhver bruk av informasjonssystemer i strid med Hvidsten Media sine rutiner og AUP, Kundens instrukser, Personvernlovgivningen eller GDPR, skal håndteres som et avvik. Hvidsten Media skal varsle Kunden ved avvik så snart Hvidsten Media får kunnskap om det, og om nødvendig samarbeide med Kunden om å avhjelpe avviket. Kunden har ansvaret for at avviksmelding sendes Datatilsynet.

Varselet til Kunden skal som minimum inneholde en beskrivelse av avvikets natur, kontaktinformasjon til kontaktpunkt hos Hvidsten Media, en beskrivelse av mulige konsekvenser, og en beskrivelse av tiltak som er iverksatt, eller planlagt iverksatt, for å lukke avviket og begrense konsekvensene.

Generelt
Årsavgift for domenenavn er en årlig avgift for opprettholdelse av rettighetene til et domenenavn. Pris for registrering eller flytting, parkering og drift av DNS, for det avtalte tidsrom, er som oppgitt i bestillingsskjemaet. Deretter faktureres en årlig avgift avhengig av hvilket toppnivå domenenavnet er registrert under.

Når domenenavnet er registrert vil Kunden ha en eksklusiv bruksrett i avtaleperiodens løpetid forutsatt at Kunden har betalt for tjenesten, og tjenesten forøvrig ikke er brakt til opphør iht. denne avtalen.

Dersom årsavgiften for et domenenavn ikke er betalt innen forfall kan Hvidsten Media unnlate å fornye domenenavnet ved utløp. Dette kan medføre at Kunden mister rettighetene til domenenavnet.

Kunden anerkjenner forpliktelsene nedtegnet av NORID, .SE, DK HOSTMASTER, ISNIC, EURID, ICANN, ASNIC eller annen toppnivåregistrar, og RRP Proxy, og som Hvidsten Media, eller underleverandører, må respektere som registrar for domenenavn. Det er Kunden sitt ansvar og risiko at domenenavn og domenenavnssøknader er i samsvar med toppnivåregistrarens navnepolitikk for tildeling og administrasjon av det aktuelle domenenavn til enhver tid.

Hvidsten Media kan under ingen omstendigheter holdes ansvarlig for flytting, stenging eller annet som påvirker domenenavnstjenesten, når dette kreves som følge av pålagte forpliktelser fra ICANN, annen toppnivåregistrar, eller RRP Proxy.

Hvidsten Media forbeholder seg retten til å vise reklame for egen virksomhet på domenenavn hvor Kunden ikke publiserer eget innhold på port 80. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, nyregistrerte domenenavn, domenenavn som blir flyttet til Hvidsten Media, parkerte domenenavn hvor det ikke er angitt en egen tekst som skal vises i forbindelse med parkeringen og domenenavn som peker til Hvidsten Media sine webservere hvor det ikke eksisterer en konto for domenenavnet.

Kunden er ansvarlig for at domenenavn som registreres, eller er registrert og driftes av Hvidsten Media, ikke krenker tredjeparts rettigheter. Kunden skal holde Hvidsten Media skadesløs i ethvert forhold som måtte oppstå mellom parter i eventuelle rettighetskonflikter.

Tvist i forbindelse med registrerte domener blir håndtert i henhold til gjeldende navnepolitikk for de ulike toppnivåene. Forøvrig gjelder Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy vedtatt av ICANN.

Registrering og flytting
Domenenavnssøknad utføres av Domeneshop som Hvidsten Media innehar ett samarbeid med på bakgrunn av informasjon fra Kunden. Kunden er ansvarlig for at denne informasjonen er riktig. Hvidsten Media er ansvarlig for at informasjonen lagres korrekt til domenenavnssøknaden. Ved å oppgi feil kontaktinformasjon, eller unngå å oppdatere informasjonen, det være seg navn, organisasjonsnavn, kontaktperson, gateadresse, postadresse, epost m.v. kan Hvidsten Media ut fra en skjønnsmessig vurdering slette eller avslutte bestillingen, eller tjenesten, uten forutgående varsel.

Ved å fremsette bestilling om registrering av et domene, samtykker Kunden til at Hvidsten Media kan samle inn og publisere informasjon til de aktuelle WHOIS-databasene. Slik informasjon kan være Kundens navn, epost adresse, telefaks og telefonnummer, IP-adresse til navnetjenere, navn til slike navnetjenere, og registreringsdato og utløpsdato for domenet. Hvidsten Media formoder at Kunden ved å oppgi andre personers kontaktinformasjon, har innhentet samtykke.

Ved bestilling av såkalt WHOIS-Privacy for et domenenavn plikter Hvidsten Media å holde denne informasjonen skjult for de aktuelle WHOIS-databasene.

Hvidsten Media kan ikke holdes ansvarlig dersom domenenavnet det søkes om blir registrert av annen fysisk/juridisk person mens Hvidsten Media behandler domenenavnssøknaden, eller hvis registreringen viser seg vanskelig eller umulig å gjennomføre på grunn av andre hindringer.

Hvidsten Media plikter å tildele navnetjenere for registrerte domenenavn. Dersom andre navneservere skal benyttes står Kunden selv ansvarlig for å endre disse etter registrering. Dette gjelder selv om Kunden oppgir ønske om å benytte andre navnetjenere ved bestilling.

Kunden står selv ansvarlig for å legge inn riktige DNS-poster som peker til tjenester som ikke driftes av Hvidsten Media.

Hvidsten Media forbeholder seg retten til å beskytte alle domenenavn som registreres gjennom Hvidsten Media, eller flyttes til Hvidsten Media, med registrarlås og/eller EPP-kode (AUTHINFO). Hvidsten Media forplikter seg til å skru av registrarlås, og utlevere eventuelle EPP-koder, på Kunden sin oppfordring. Ved manglende betaling aksepterer Kunden at Hvidsten Media er i sin rett til å vedlikeholde registrarlås, og tilbakeholde EPP-koder, selv om oppsigelse av avtaleforholdet har funnet sted.

Flytting av domenenavn fra Hvidsten Media til et annet registrarforhold vil ikke medføre at eventuelt tilknyttede tjenester opphører, med mindre dette fremgår av en oppsigelse.

Generell bruksrett
Avtalen gir Kunden tilgang på tjenermaskin(er) hos Hvidsten Media, eller underleverandører, slik at Kunden sine tjenester blir tilgjengelig for brukerne. Hvidsten Media, eller underleverandører av Hvidsten Media, sitt ansvar er å drifte og vedlikeholde tjenermaskinene som benyttes.

Hvidsten Media, eller underleverandører av Hvidsten Media, er ansvarlig for retting av feilsituasjoner som oppstår vedrørende drift av tjenesten. Denne plikten gjelder kun dersom Kunden har fulgt de instrukser som gjelder vedrørende bruk av tjenesten og kun for feil som hindrer avtalemessig leveranse.

Hvidsten Media, eller underleverandører av Hvidsten Media, plikter å sørge for aktsom, sikker drift av tjenermaskinen i henhold til et godt sikkerhetsnivå for Internettløsninger.

Hvidsten Media plikter å overvåke tjenermaskiner og følge opp status på utstyret som inngår i tjenesten (maskiner og samband).

Hvidsten Media tar ikke ansvar for funksjonaliteten til tredjeparts programvare som Kunden benytter seg av. Dette gjelder også etter endringer på tjenesten, og uten forutgående varsel, uansett årsak til endringene, og selv om programvaren fungerte før endringene.

Systemene i tjenestene tilstrebes å være i drift 24 timer i døgnet, med unntak av nødvendige, eller varslede stopp for vedlikehold. Ikke varslet stans i drift av tjenestene gir ikke rett til forholdsmessig avkortning i betaling for den tid stansen varer, med mindre slike garantier er gitt i denne avtale eller i kontrakt.

Ikke varslet stans i drift som skyldes hindringer utenfor Hvidsten Media sin kontroll gir ikke rett til avkortning.

Akseptabel bruk (AUP)
Hvidsten Media sine tjenester må ikke benyttes til formål som Hvidsten Media, etter eget skjønn, finner uakseptable. Slike formål kan være, men er ikke begrenset til, fildeling, bruk av IRC-klienter, bruk av boter, portskanning, DoS-angrep og forsøk på å skaffe seg uautorisert tilgang til interne eller eksterne systemer, distribusjon av virus og malware og utsendelse av spam.

Materialet som publiseres, eller henvises til, fra Kundens område skal være i overensstemmelse med tredjeparts rettigheter og med norsk lov, de(t) lands lovgivning Kunden må sies å bedrive sin virksomhet fra og de lands lovgivning innholdet på området må antas å rette seg mot.

Dersom Kunden har lagt ut innhold som bryter med foregående punkt, eller som forårsaker feil og/eller problemer, forbeholder Hvidsten Media seg retten til å fjerne innholdet eller stenge tjenesten uten forutgående varsel.

Hvidsten Media forbyr utsendelse av spam. Hvidsten Media definerer spam som mer eller mindre likelydende epost sendt til flere mottakere som ikke har gitt avsender eksplisitt samtykke til å motta slike meldinger.

Hvidsten Media forbyr masseutsendelser av epost til mottakere som ikke har gitt avsender aktivt samtykke til å motta slike meldinger. I tillegg forbys utsendelse av slike meldinger via tredjepart der det brukes eller refereres til web-, epost- eller andre tjenester levert av Hvidsten Media. Tjenester levert av Hvidsten Media tillates ikke brukt til å rekruttere kunder som resultat av, eller til å motta tilbakemeldinger fra, epost sendt fra/via tredjepart der utsendelsen bryter disse betingelsene eller tredjeparts avtalebetingelser.

Hvidsten Media forbyr bruk av ubekreftede epostlister. Det er ikke tillatt å legge til abonnenter på en epostliste uten at det foreligger eksplisitt aktivt samtykke fra abonnenten. Alle epostlister som benyttes av Kunden skal benytte en såkalt lukket verifikasjonsprosess (eng: “closed-loop opt-in”).

Med lukket verifikasjonsprosess (eng: “closed-loop opt-in”) menes at listeabonnenten har gitt verifiserbart samtykke til å abonnere på den spesifikke epostlisten ved å bekrefte (svare på) en epost med abonnementsbekreftelse. Dette er standard praksis for alle ansvarlige epostlister, og forsikrer at abonnenten er korrekt oppført, med en gyldig epostadresse og uttrykt samtykke.

Verifiserbare detaljer fra verifikasjonsprosessen skal lagres sammen med andre detaljer om epostlisten så lenge denne eksisterer, og skal gjøres tilgjengelige for Hvidsten Media på forespørsel. Utsendelse av epost til adresser mottatt fra tredjepart, eller bruk av tjenester levert av Hvidsten Media i forbindelse med slike utsendelser, tillates ikke.

Webhotell og Web Server
Tjenesten gir tilgang til en brukerkonto på en av Hvidsten Media sine tjenermaskiner hvor Kunden kan lagre informasjon for publisering på Internett.

Kunden kopler seg til tjenesten via et webgrensesnitt som Hvidsten Media forestår, eller en tredjeparts klient. Kunden står eventuelt ansvarlig for bruk av tredjeparts klient. Kunden er selv ansvarlig for å lage, legge inn, og oppdatere den informasjon som ønskes etablert på eget område.

Alt innhold som lagres til kontoen er Kundens ansvar og Kunden beholder selv eventuelt eierskap og opphavsrett til det materialet som publiseres.

All utsendelse av epost fra tjenesten skal skje i henhold til AUP. I tillegg gjelder følgende begrensninger for epost sendt fra Webhotell/Web Server:

Det er ikke tillatt å sende mer eller mindre samme innhold til mer enn 500 mottakere i løpet av 24 timer.
Det er ikke tillatt å sende mer eller mindre samme innhold til mer enn 2500 mottakere i løpet av 30 dager.
Det er ikke tillatt å sende epost til mer enn 500 mottakere i løpet av 24 timer.
Det er ikke tillatt å sende epost til mer enn 2500 mottakere i løpet av 30 dager.
Tjenesten inkluderer backup som beskrevet under ‘Managed Backup’.

SiteBuilder
Tjenesten gir tilgang til en brukerkonto på en av Hvidsten Media sine tjenermaskiner hvor Kunden kan lage og redigere informasjon for publisering på Internett.

Kunden kopler seg til tjenesten via et webgrensesnitt som Hvidsten Media forestår. Kunden er selv ansvarlig for å lage, legge inn, og oppdatere den informasjon som ønskes etablert på eget område.

Kunden anerkjenner tjenestevilkårene nedtegnet av Hvidsten Media til enhver tid tilgjengelig på https://www.hvidstenmedia.no/forretningsbetingelser, og som Hvidsten Media, eller underleverandører, må respektere som leverandør av tjenesten. Det er Kunden sitt ansvar og risiko at innholdet som publiseres er i samsvar med disse tjenestevilkårene til enhver tid.

Alt innhold som lagres til kontoen er Kundens ansvar og Kunden beholder selv eventuelt eierskap og opphavsrett til det materialet som publiseres. Innholdet som publiseres skal redigeres og publiseres ved hjelp av Hvidsten Media sitt brukergrensesnitt. Innhold som ikke er tillatt inkluderer, men er ikke begrenset til:

Nettsider som ikke er produsert og publisert via. Weebly sitt grensesnitt.
Seksuell nakenhet, eksponerte genitalia eller annet eksplisitt materiale.
Nettsider hvis eneste formål er å oppnå Google-rangeringer, Facebook-likes o.l.
Pyramide-/MLM-konsepter og liknende.
Eksessiv reklame. Det er ikke tillatt med mer enn tre reklamebannere per side.
Skadelige brukeropplevelser. Nettsider med ekstreme flashende bannere, eksessive animasjoner eller annet innhold som kan fremkalle anfall hos brukere.
Upassende og støtende produkter og tjenester. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til seksuelle tjenester, våpen, ulisensierte kopier og forfalskninger.
For nettsider med nettbutikk-funksjonalitet gjelder følgende begrensninger og pristillegg:

Free Version: Inntil 5 produkter, 3% transaksjonsavgift.
Starter: Inntil 10 produkter, 3% transaksjonsavgift.
Standard: Inntil 25 produkter, 3% transaksjonsavgift.
Business: Ubegrenset antall produkter, ingen transaksjonsavgift.
Transaksjonsavgiften trekkes fra oppgjøret for kortbetalingene.

Epost
Tjenesten gir tilgang til en brukerkonto på en av Hvidsten Media sine tjenermaskiner. Epost lagres på Hvidsten Media sine servere, inntil Kunden laster ned eller sletter meldingen(e).

Kunden kopler seg til tjenesten via et webgrensesnitt som Hvidsten Media forestår, eller en tredjeparts klient. Kunden står eventuelt ansvarlig for bruk av tredjeparts klient.

Kunden har adgang til å rapportere uønsket epost som spam i webgrensesnittet. Meldinger som rapporteres som spam benyttes til å forbedre Hvidsten Media sitt spamfilter, og er gjenstand for maskinell og/eller manuell analyse. Både teknisk informasjon og innhold er gjenstand for analyse.

Kunden plikter ikke å bruke funksjonaliteten til å fjerne meldinger fra sin konto som kan inneholde konfidensiell eller sensitiv informasjon. I den grad dette skjer plikter Hvidsten Media å slette slike meldinger fra analysegrunnlaget etter beste evne.

Dersom en rapportert melding inneholder en avregistreringslink vil Hvidsten Media, maskinelt eller manuelt, forsøke å benytte denne til å avregistrere mottakeradressen for fremtidige utsendelser.

All utsendelse av epost skal skje i henhold til AUP. I tillegg gjelder følgende begrensninger for epost sendt fra en vanlig epostkonto:

Det er ikke tillatt å sende mer eller mindre samme innhold til mer enn 15 mottakere i løpet av 60 minutter, ved økning faktureres kr 500,-  pr mnd for 15 ekstra mottagere i tillegg.
Det er ikke tillatt å sende mer eller mindre samme innhold til mer enn 2 500 mottakere i løpet av 30 dager, ved ønsket økning faktureres kr 1 000,- eks mva pr mnd for 1 000 ekstra mottagere i tillegg.
Det er ikke tillatt å sende epost til mer enn 500 mottakere i løpet av 24 timer. ved ønsket økning faktureres kr 1 250,- i mnd pr 100 ekstra mottagere i løpet av 24 timer.
Det er ikke tillatt å sende epost til mer enn 2 500 mottakere i løpet av 30 dager, ved ønsket økning faktureres kr 2 500,- pr 1 000 ekstra mottagere i løpet av 30 dager i mnd.

Med mottaker menes antall mottakere av meldingene. Du kan for eksempel sende 100 meldinger med 10 mottakere hver, eller 1000 meldinger med en mottaker hver.

Når Kundens plassbruk nærmer seg den avtalte langringskapasiteten plikter Hvidsten Media å informere Kunden om dette. Dersom forbruket vedvarer vil lagringskapasiteten bli oppgradert automatisk, og Kunden fakturert deretter.

Tjenesten inkluderer backup som beskrevet under ‘Managed Backup’.

Spamfilter
Tjenesten gir Kunden tilgang til en filtertjeneste på tjenermaskin som filtrerer innkommende epost for uønsket epost (Spam), og dernest leverer den videre til Kunden sin epostserver.

Med unntak av avsenderadresser som Kunden velger å blokkere er det Hvidsten Media sitt ansvar å vedlikeholde regler for hva som er Spam. Kunden er inneforstått med, og aksepterer, at dette kan medføre at legitim epost går tapt i filtreringen.

Kunden plikter å holde Hvidsten Media orientert om antall epostadresser tjenesten skal filtrere for. Hvidsten Media forbeholder seg retten til å oppdatere dette antallet selv, og etterfakturere, dersom det foreligger mislighold på dette punktet.

Følgende begrensninger gjelder for tjenesten:

Hver epostadresse kan motta maksimalt 1 000 meldinger/24 timer.
Hver epostadresse kan motta maksimalt 5 000 meldinger/30 dager.
Kunden er selv ansvarlig for konfigurasjon, drift og vedlikehold av egen epostserver. Kunden er selv ansvarlig for å at tjenesten er konfigurert med riktig adresse til egen epostserver.

Dersom Kunden sin epostserver blir utilgjengelig vil tjenesten forsøke å oppbevare innkommende epost på tjenermaskin inntil Kunden sin epostserver blir tilgjengelig igjen. Kunden er inneforstått med, og aksepterer, at denne funksjonaliteten kommer uten garantier, og at nedetid på egen epostserver kan medføre at innkommende epost går tapt og ikke blir levert til mottaker.

Tjenesten inkluderer ikke backup.

Database
Tjenesten gir tilgang til en brukerkonto på en av Hvidsten Media sine tjenermaskiner hvor Kunden kan lagre data til en database.

Kunden kopler seg til tjenesten via et webgrensesnitt som Hvidsten Media forestår, eller en tredjeparts klient. Kunden står eventuelt ansvarlig for bruk av tredjeparts klient.

Kunden er i utgangspunktet selv ansvarlig for å lage, legge inn, og oppdatere den informasjon som ønskes lagret til databasen. Alt innhold som lagres til databasen er Kundens ansvar og Kunden beholder selv eventuelt eierskap og opphavsrett til det materialet som legges ut.

Hvidsten Media forbeholder seg retten til å opprette indekser i Kundens database dersom bruk av denne medfører uforholdsmessig høy belastning.

Tjenesten inkluderer backup som beskrevet under ‘Managed Backup’.

VPS
Tjenesten gir Kunden tilgang til en Virtual Private Server-instans, som er en andel av en fysisk server, funksjonelt svært lik en fysisk maskin. I tillegg til utleie av instansen, leverer Hvidsten Media strøm og tilgang til Internett, samt installasjon av operativsystem. Kunden er selv ansvarlig for å konfigurere instansen, og installerer selv den programvaren Kunden ønsker.

Kunden er selv ansvarlig for å legge inn, samt å oppdatere innhold på instansen. Alt innhold som legges inn på instansen er Kundens ansvar og Kunden beholder selv eventuelt eierskap og opphavsrett til det materialet som legges ut.

Kunden er selv ansvarlig for sikkerheten på instansen.

Kapasiteten på en VPS kan i utgangspunktet økes etter behov, men er begrenset av den tilgjengelige fysiske kapasiteten. I de tilfeller den fysiske kapasiteten begrenser ressurstilgangen, forbeholder Hvidsten Media seg retten til å flytte en VPS til en annen fysisk maskin. Kunden er inneforstått med, og aksepterer, at dette kan medføre nedetid.

Hvidsten Media garanterer minst 99.995% tilgjengelighet på strøm og Internett målt i snitt over de siste 30 dager. Dersom Hvidsten Media ikke klarer å opprettholde garantert tilgjengelighet skal Kunden krediteres enkeltdager med nedetid inntil de resterende dagene i perioden tilfredsstiller garantien.

Hvidsten Media kan ikke holdes ansvarlig for nedetid forårsaket av maskinvarefeil på den fysiske serveren og/eller feil på virtualiseringsprogramvaren, men er forpliktet til å iverksette feilretting så snart som overhodet mulig.

Hvidsten Media kan ikke holdes ansvarlig for nedetid forårsaket av programvarefeil på Kundens instans, og vil ikke iverksette feilretting på eget initiativ med mindre det foreligger avtale om det. I de tilfeller feil skyldes programvarefeil faktureres feilretting etter meHvidsten Mediaått tid, og til gjeldende timepriser, uansett årsak.

Kvoten for dataoverføring medfører ingen begrensning. Overforbruk blir etterfakturert med 1,-/1GB/dag. Hvidsten Media plikter å varsle overforbruk når det inntreffer.

Hastigheten for dataoverføring er i utgangspunktet ikke begrenset. Hvidsten Media forbeholder seg retten til å gjøre begrensninger i hastigheten for dataoverføring så lenge overføringsraten er så høy at den medfører feil, eller problemer, i Hvidsten Media sitt nett.

Tjenesten inkluderer ikke backup.

Dedikert server
En dedikert server er en fysisk maskin som Kunden leier av Hvidsten Media, og som er utplassert i Hvidsten Media sitt driftsmiljø. I tillegg til den fysiske maskinen, leverer Hvidsten Media strøm og tilgang til Internett.

Kunden er i utgangspunktet selv ansvarlig for å konfigurere og installere serveren, og installerer selv den programvaren Kunden ønsker.

Kunden er selv ansvarlig for å legge inn, samt å oppdatere innhold på serveren. Alt innhold som legges inn på serveren er Kundens ansvar og Kunden beholder selv eventuelt eierskap og opphavsrett til det materialet som legges ut.

Kunden er selv ansvarlig for sikkerheten på serveren.

Hvidsten Media garanterer minst 99.995% tilgjengelighet på strøm og Internett målt i snitt over de siste 30 dager. Dersom Hvidsten Media ikke klarer å opprettholde garantert tilgjengelighet skal Kunden krediteres enkeltdager med nedetid inntil de resterende dagene i perioden tilfredsstiller garantien.

Hvidsten Media kan ikke holdes ansvarlig for nedetid forårsaket av maskinvarefeil på en dedikert server, men er forpliktet til å iverksette feilretting i henhold til kontrakt og uten ugrunnet opphold.

Hvidsten Media kan ikke holdes ansvarlig for nedetid forårsaket av programvarefeil på en dedikert server, og vil ikke iverksette feilretting på eget initiativ med mindre det foreligger avtale om det. I de tilfeller feil skyldes programvarefeil faktureres feilretting etter meHvidsten Mediaått tid, og til gjeldende timepriser, uansett årsak.

Kvoten for dataoverføring medfører ingen begrensning. Overforbruk blir etterfakturert med 1,-/1GB/dag. Hvidsten Media plikter å varsle overforbruk når det inntreffer.

Hastigheten for dataoverføring er i utgangspunktet ikke begrenset. Hvidsten Media forbeholder seg retten til å gjøre begrensninger i hastigheten for dataoverføring så lenge overføringsraten er så høy at den medfører feil, eller problemer, i Hvidsten Media sitt nett.

Tjenesten inkluderer ikke backup.

Colocation
Colocation innebærer at en fysisk maskin, server eller annet utstyr, som Kunden selv eier plasseres i Hvidsten Medias driftsmiljø. Hvidsten Media leverer strøm og tilgang til Internett. Kunden er selv ansvarlig for å konfigurere og installere serveren, og installerer selv den programvaren Kunden ønsker.

Kunden bærer selv alt ansvar og all risiko for serveren og står selv ansvarlig for eventuell forsikring av utstyret, innholdet på den og eventuelle konsekvenser av drift og driftsavbrudd. Det inkluderer, men er ikke begrenset til fullverdi av løsøre, herunder brann og evt. maskinskade (gjelder andre driftsmidler), nødvendig forsikring mot krav grunnet i Produktansvarsloven, Forurensningsloven eller andre bestemmelser som pålegger Kunden ansvar i egenskap av eier, forsikring av eventuelt ekstrautstyr og ansvarsforsikring.

Kunden er selv ansvarlig for å legge inn, samt å oppdatere innhold på serveren. Alt innhold som legges inn på serveren er Kundens ansvar og Kunden beholder selv eventuelt eierskap og opphavsrett til materialet som til enhver tid publiseres på serveren.

Kunden er selv ansvarlig for sikkerheten på serveren.

Hvidsten Media garanterer minst 99.995% tilgjengelighet på strøm og Internett målt i snitt over de siste 30 dager. Dersom Hvidsten Media ikke klarer å opprettholde garantert tilgjengelighet skal Kunden krediteres enkeltdager med nedetid inntil de resterende dagene i perioden tilfredsstiller garantien.

Hvidsten Media kan ikke holdes ansvarlig for nedetid forårsaket av maskinvarefeil eller programvarefeil på Kundens server, og vil ikke under noen omstendigheter iverksette feilretting på eget initiativ, men kan på Kundens oppfordring være behjelpelig med å utføre feilretting så langt det er mulig. Feilretting faktureres etter gjeldende timepriser.

Alle omkostninger med emballering, transportforsikring, frakt av utstyret fra Kunden frem til Hvidsten Media sitt driftsmiljø og installasjon i Hvidsten Media sitt driftsmiljø skal bekostes av Kunden.

Ved oppsigelse og utløp av avtalen skal Kundens server returneres til Kunden eller til den adresse Kunden bestemmer. Kunden skal betale alle omkostninger med demontering, emballering, transportforsikring og frakt av utstyret frem til Kunden.

Kvoten for dataoverføring medfører ingen begrensning. Overforbruk blir etterfakturert med 1,-/1GB/dag. Hvidsten Media plikter å varsle overforbruk når det inntreffer.

Hastigheten for dataoverføring er i utgangspunktet ikke begrenset. Hvidsten Media forbeholder seg retten til å gjøre begrensninger i hastigheten for dataoverføring så lenge overføringsraten er så høy at den medfører feil, eller problemer, i Hvidsten Media sitt nett.

Tjenesten inkluderer ikke backup.

Managed hosting
Managed hosting er en tilleggstjeneste for VPS, dedikert server og colocation-tjenester, som innebærer at Hvidsten Media tar hånd om driftsområder på tjenesten(e), og er begrenset til installasjon, konfigurasjon og feilretting av spesifikke programvarekomponenter.

Programvarekomponentene er spesifisert i den enkelte avtale mellom Kunden og Hvidsten Media.

Managed Backup
Med mindre annet fremgår av denne avtalen, er Managed Backup en tilleggstjeneste, og faktureres etter egne priser.

Hvidsten Media skal foreta hensiktsmessig backup, inkrementell eller full, for å sikre mot tap av data. Som hovedregel utføres inkrementell backup hver natt, og full backup månedlig, med unntak for planlagte og ikke-planlagte driftsavbrudd. Planlagte driftsavbrudd skal varsles i god tid når det er praktisk gjennomførbart.

Kunden aksepterer, og er inneforstått med, at det foretas backup kun én – 1 – gang i døgnet, med mindre noe annet fremgår av brukergrensesnitt, kontrakt eller annen dokumentasjon.

Kunden aksepterer, og er inneforstått med, at det enkelte dager ikke vil være mulig å gjennomføre backup grunnet planlagte og ikke-planlagte driftsavbrudd.

All backup, inkludert staging, overføres med en privat linje, og lagres til servere utenfor Digiplex. Den fysiske sikkerheten er ivaretatt med elektroniske tilgangssystemer som leveres av alarmselskap.

For backup av data på VPSer, dedikerte servere eller Kundens utstyr er det Kunden sitt ansvar å konfigurere korrekt backuputvalg, samt gjøre oppmerksom på ethvert forhold som er nødvendig å ha kjennskap til for å foreta en hensiktsmessig backup.

Hvidsten Media forbeholder seg retten til å justere lagringskvoten for tjenesten ved behov.

Hvidsten Media er under ingen omstendigheter ansvarlig for tap av data, driftsforstyrrelser og eventuelle konsekvenstap som måtte oppstå som følge av manglende backup, direkte eller indirekte. Kunden er forpliktet til å ta kopi (backup) av filer og databaser som publiseres gjennom Hvidsten Media sine tjenester. Hvidsten Media vil ikke ta ansvar for tap som kunne vært unngått dersom det hadde vært tatt slik kopi.

Database
Tjenesten gir tilgang til en brukerkonto på en av Hvidsten Media sine tjenermaskiner hvor Kunden kan lagre data til en database.

Kunden kopler seg til tjenesten via et webgrensesnitt som Hvidsten Media forestår, eller en tredjeparts klient. Kunden står eventuelt ansvarlig for bruk av tredjeparts klient.

Kunden er i utgangspunktet selv ansvarlig for å lage, legge inn, og oppdatere den informasjon som ønskes lagret til databasen. Alt innhold som lagres til databasen er Kundens ansvar og Kunden beholder selv eventuelt eierskap og opphavsrett til det materialet som legges ut.

Hvidsten Media forbeholder seg retten til å opprette indekser i Kundens database dersom bruk av denne medfører uforholdsmessig høy belastning.

Tjenesten inkluderer backup som beskrevet under ‘Managed Backup’.

Cloud Backup
Tjenesten gir tilgang til en brukerkonto på en av Hvidsten Media sine tjenermaskiner hvor Kunden kan lagre data.

Data lagres til et RAID disksett, og lagres kun til dette RAID-settet. Backupdata sikkerhetskopieres ikke utover dette.

Kunden kan hente tilbake sine data fra backupsystemet med det installerte backupprogrammet, eller ved å bruke et webgrensesnitt som Hvidsten Media forestår.

Hvidsten Media er under ingen omstendigheter ansvarlig for tap av data, driftsforstyrrelser og eventuelle konsekvenstap som måtte oppstå som følge av manglende backup, direkte og indirekte.

Fil Server
Tjenesten gir tilgang til en brukerkonto på en av Hvidsten Media sine tjenermaskiner hvor Kunden kan lagre data.

Kunden kopler seg til tjenesten via et webgrensesnitt som Hvidsten Media forestår, eller en tredjeparts klient. Kunden står eventuelt ansvarlig for bruk av tredjeparts klient.

En brukerkonto er personlig, og brukerinformasjonen skal ikke under noen omstendigheter deles med andre. Det er ikke adgang til å opprette fellesbrukere.

Tjenesten inkluderer backup som beskrevet under ‘Managed Backup’.

Service og vedlikeholdsavtaler
Ved inngåelse av service og vedlikeholdsavtale på HMPress og Magento ligger ansvar for oppdateringer og vedlikehold på Hvidsten Media.

Så fremt alle oppdateringer og vedlikehold er holdt etter avtale, er ikke Hvidsten Media ansvarlig for følgefeil som kommer av såkalte «brukerfeil» på siden. Det gjøres også oppmerksom på at Hvidsten Media ikke er ansvarlig for eventuelle hackinger som følge av sikkerhetshull i selve systemet, så lenge siden er oppdatert iht. Avtale. Hvidsten Media plikter å oppdatere senest innen HMPress og Magento installasjoner senest 30 dager etter oppdatering eller publisert. Feil som ikke skyldes systemfeil vil vi selvsagt bistå med å feilsøking men da på løpende timepris.

Uten service og vedlikeholdsavtale er kunden selv ansvarlig for å holde siden oppdatert og sikker. Support faktureres til fastsatt timepris.

Informasjonskapsler (Cookies) tilsier tekstfiler av mindre størrelse, som lagres på datamaskinen din når du foretar en nedlastning av en nettside. En slik lagring av opplysninger og videre behandling tillates. Derimot vil dette kunne gjennomføres om brukeren har blitt informert om behandlinger, og gitt sitt samtykke.
Dette for at brukeren skal få kjennskap til hvilken informasjon som skal behandles, for videre å godkjenne disse. Brukeren skal også få kjennskap til behandlingens formål, og ikke minst hvem som behandler informasjonen , jf. ekomloven § 2-7b.
Systemer for databehandling hos Hvidsten Media.
Dine Rettigheter
Du har rett til å få oppgitt grunnleggende informasjon om hvordan personopplysninger behandles, i henhold til personopplysningslovens § 18, 1. ledd. HvidstenMedia har oppgitt denne informasjon i denne personvernerklæringen, slik at du skal kunne finne den informasjonen som du leter etter her. Samtlige personer som har registrert personlige opplysninger på vår nettside, har krav på å få innsyn i disse ved forespørsel.
Du har selvsagt også rett til å kreve at opplysninger som er uriktige og ufullstendige fjernes, selv om HvidstenMedia ikke har tilgang til denne informasjonen. Slike krav skal besvares uten ekstra kostnad for deg. Dette innen 60 dager, om det ikke foreligger andre grunner som ikke gjør dette mulig.
Vår kontaktinformasjon

Firmanavn: Hvidsten Media

Orgnr: 926347926

Epost: hei@hm24.no

Telefon: +47 92 30 10 30

Adresse: Lislerudveien 354, 1880 Eidsberg